Behandling av personuppgifter - information enligt Dataskyddsförordningen - GDPR (2016/679/EG)

Advokatbyrån Signatur advokatbyrå AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med bedrivande av advokatverksamhet eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men om så inte sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi då inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar personuppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen och för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att det är nödvändigt för fullgörandet av ett avtal, en rättslig förpliktelse, för att skydda dina intressen eller efter lämnat samtycke.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningstvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då;

(i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig,
(ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,
(iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller
(iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Signatur advokatbyrå AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om ett år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Signatur advokatbyrå AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.
Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.
Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@signaturadvokat.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Signatur advokatbyrå AB, 559375-4301, Centralplan 8, 211 20 Malmö, www.signaturadvokat.se, info@signaturadvokat.se.

 

Konsumenttvistnämnden

Vid oenighet med advokat kring skäligheten av debiterat arvode kan du vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Nämnden prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en kund riktar mot en advokat eller advokatbyrå med anledning av tjänst som advokaten har utfört åt kunden. Innan konsumenttvistnämnden prövar ärendet ska advokaten först kontaktas för att försöka nå en samförståndslösning.

Kontaktuppgifter och mer information hittar du på länken nedan.

www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden